splash

ADVOCATENKANTOOR VERSYP

Juridische dienstverlening in Frankrijk voor ondernemingen en particulieren

English version


Version française

Advocatenkantoor Versyp verleent juridische diensten voor ondernemingen en particulieren overal in Frankrijk.

Wij hebben kantoren in Parijs en De Panne (België, net aan de Franse grens) en een administratieve zetel in Alpe d'Huez (Hof van Beroep Grenoble). De ligging van de kantoren en de administratieve zetel laat ons toe om op het volledige Franse grondgebied te opereren.

Wij beschikken over grondige deskundigheid en ervaring in het Frans rechtssysteem en grondige kennis van het Nederlands en Belgisch recht, wat ons toelaat om ook alle grensoverschrijdende geschillen tot een goed einde te brengen. Laat u voor alle juridische problemen en geschillen in Frankrijk bijstaan door een specialist.

Meester Versyp

Meester Philippe Versyp startte zijn advocatenpraktijk in 1987.

De ligging aan de Franse grens maakte dat het kantoor al snel een belangrijke activiteit in Frankrijk ontwikkelde.

Sedert 2009 heeft Mter Versyp een vaste vestiging aan de balie van Grenoble. Thans is het hoofdkantoor gevestigd aan de balie van Parijs.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij bovendien goede contacten met correspondenten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, boekhouders, deskundigen etc. overal in Frankrijk.

Wij staan u bij voor alle juridische problemen en procedures.

Wij staan u evenees ook bij voor alle formaliteiten voor aankopen van uw vastgoed in Frankrijk en de opmaak van (commerciële) contracten.

ADVOCAAT VERSYP


20, Boulevard Suchet - 75016 Paris

Koninklijke baan 30 - 8660 De Panne

Administratieve zetel Grenoble: Résidence Les Gémeaux I1 - 38750 Alpe d’Huez

T: +32 58 41 56 41 | F: +32 58 41 37 21 | info@versyp.fr

www.versyp.be | www.advocaatfrankrijk.com


Bezoek ons op Facebook


Privacyverklaring en algemene voorwaarden

BIJSTAND IN AANKOOP VASTGOED IN FRANKRIJK

De verkoop van vastgoed in Frankrijk is zeer strikt geregeld, vooral ter bescherming van de kopers.

Toch doen vele verkopers, makelaars en notarissen er alles aan om deze regels te omzeilen of om argeloze buitenlandse kopers om de tuin te leiden.

Er bestaan bovendien vele systemen van onderhandse overeenkomsten die afwijken van wat gangbaar is in Nederland en België.

Voor een buitenlander is het vaak nagenoeg onmogelijk om dit juridisch kader goed te begrijpen.

Wat is de juiste eigendomsstructuur? Zijn alle constructies en activiteiten vergund? Welke bestemming heeft de eigendom? Mag ik verbouwen, uitbreiden, handel drijven? Mag ik het gebouw bestemmen of verhuren als vakantiewoning? Zijn er bepaalde administratieve verplichtingen? Wat met de wet op de mede-eigendom?

En wat met de gezamenlijk gekochte eigendom bij overlijden of (echt-)scheiding?

Onze bijstand en adviezen vermijden dat uw droom een nachtmerrie wordt.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT: ECHTSCHEIDING - VEREFFENING-VERDELING - JEUGDRECHT

Dit is wellicht de rechtstak waar Frankrijk het dichtst aanleunt bij België. Ons huidig Belgisch systeem is voor een stuk gekopieerd van het Franse. De praktische toepassing ervan daarentegen is fundamenteel verschillend. Wij staan onze cliënt bij voor al wat echtscheiding, vereffening huwelijksregime, ouderlijk gezag en verblijfsregeling m.b.t. de kinderen betreft.

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT: HUWELIJKSVERMOGEN - ERFENISSEN - SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN

Het erfrecht in Frankrijk is gevoelig verschillend van het systeem in België en Nederland. Vooral de bescherming van de langstlevende echtgenoot is beduidend minder goed.

Heel wat Belgen of Nederlanders doen beroep op een notaris in hun thuisland om hun huwelijkscontract of testament te regelen alvorens zij naar Frankrijk verhuizen. Er wordt hierbij echter te weinig rekening gehouden met conflicten tussen het Nederlands en Belgisch recht enerzijds en het Frans recht anderzijds, waardoor de mensen onterecht denken goed beschermd te zijn door hun Nederlandse of Belgische akte. Franse notarissen hebben omgekeerd geen voeling met het Nederlands en Belgisch recht zodat hun adviezen op vlak van huwelijksvermogensrecht of successieplanning waardeloos zijn.

Wij hebben ruime ervaring met afhandeling van vermogensrechtelijke perikelen van Nederlanders en Belgen die in Frankrijk wonen of eigendom in Frankrijk bezitten. Wanneer u als Belg of Nederlander naar Frankrijk verhuist of eigendom ik Frankrijk koopt doet u er dus goed aan om uw vermogensrechtelijke situatie te optimaliseren. Wij verlenen hiervoor deskundige bijstand.

Ook voor de afhandeling van de vereffening en verdeling van nalatenschappen en huwelijksvermogen verlenen wij deskundige bijstand en advies.

VASTGOED: KOOP EN VERKOOP - ZAKELIJKE RECHTEN - AANNEMINGEN

Bij de verkoop van een onroerend goed worden in Frankrijk contracten aangeboden die in België en Nederland onbekend zijn. Soms denkt men een verkoopcompromis te hebben getekend doch blijkt dit achteraf hooguit een optie te zijn of een eenzijdige aankoopbelofte. Let op wat u tekent! Laat u vooraf juridisch bijstaan en adviseren.

De Franse wetgeving m.b.t. koop van onroerend goed op plan is zeer strikt en bied de koper ruime bescherming. Maar er zijn veel rechtsfiguren die in Nederland en België onbekend zijn waardoor men achteraf bedrogen uitkomt. Dat is ook het geval bij koop in een mede-eigendom. Wij controleren of de overeenkomsten, de statuten van de residentie, de bouwvergunningen etc. correct zijn zodat u met een gerust hart kan kopen.

Let op wanneer u een eigendom koopt in een zogenaamde Résidence de Tourisme. De regels verbonden aan een dergelijke mede-eigendom zijn bij ons onbekend en velen zijn achteraf zwaar ontgoocheld in het systeem. Laat het contract en de statuten nalezen door uw advocaat alvorens een compromis te tekenen, zodat u weet waaraan u begint.

RUIMTELIJKE ORDENING

De Franse ruimtelijke ordening is totaal verschillend van wat wij gewoon zijn. In realiteit is de ruimtelijke ordening veel soepeler. Toch moet men beducht zijn van de ligging van de eigendom in bepaalde zones, waar elke bebouwing uitgesloten is. Dat blijkt vaak niet uit de gegevens die worden verstrekt bij de aankoop. Vraag voorafgaand advies.

MEDE-EIGENDOM

Als u een appartement in mede-eigendom koopt zal u vaststellen dat de Franse wet op de mede-eigendom fundamenteel anders is. Op vele punten is het systeem eigenlijn beter en werkbaarder. Wij hebben ruime ervaring in het beheer en de contentieux van de mede-eigendom.

ERFDIENSTBAARHEDEN EN BURENHINDER

Alhoewel de Fransen doorgaans positief staan tegenover buitenlanders kan u toch geconfronteerd worden met onverdraagzaamheid en pesterijen van uw buren. Informeer u over uw rechten en eventuele plaatselijke reglementen met betrekking tot burenhinder.

COMMERCIEEL RECHT EN ONDERNEMINGSRECHT

Door de Europese regelgeving is het commercieel recht in Frankrijk, Nederland en België zeer gelijkluidend. De interpretatie ervan kan echter wel behoorlijk verschillen. Ook de procesvoering voor een rechtbank van koophandel is beduidend anders dan bij ons.

Wij verlenen bijstand voor alle commercieelrechtelijke zaken:


Opmaak commerciële contracten

Laat de Franse taal en de Franse wijze van zaken doen u niet afschrikken. Wij staan u bij voor de opmaak en het nazicht van al uw zakelijke contracten, zoals:


Incasso

Betaalt uw Franse medecontractant uw factuur niet: wij controleren de solvabiliteit van de schuldenaar en verzorgen de invordering.


Commercieel contentieux

Wij bieden bijstand bij onderhandelingen en procedures over alle commerciële geschillen.


Contractuele informatie aan de consument

De Europese regels mbt tot consumentenbescherming leggen professionele handelaren zeer strenge verplichtingen op tot informatieverstrekking aan de consument voorafgaand aan de contractsluiting.

In Frankrijk zijn deze verplichtingen opgenomen in art. L111-1 & 2 en L221-5 Code de la Consommation (in België in art. VI.2 en VI.3 Wetboek Economisch en Financieel recht en in Nederland in artikel 230l e.v. van Boek 6 van het B.W.)

Niet-naleving van deze regels stelt de ondernemer bloot een strafvervolging of administratieve sancties (tot € 15.000,00).

Daarnaast dreigt elke vordering wegens niet-betaling van de geleverde prestaties afgewezen te worden indien blijkt dat de informatieverplichting niet correct werd nageleefd.

De rechtbanken passen de regels steeds strikter toe.

Wij merken dat veel ondernemers onvoldoende vertrouwd zijn met de verplichting en hun modelcontracten en verkoopsvoorwaarden absoluut niet aangepast zijn aan de nieuwe regels, met alle problemen van dien.

Wij staan ondernemers graag bij om hun modelcontracten en algemene voorwaarden in overeenstemming te brengen met de regels, rekening houdend met de concrete omstandigheden.

STRAFRECHT

Het Franse strafrecht en de Franse correctionele rechtbanken zijn beduidend repressiever dan wat wij gewoon zijn. Wij hebben ruime ervaring met strafrechtelijke verdediging in Frankrijk.

VERKEERSRECHT

Wij hebben een ruime ervaring in bijstand bij verkeersovertredingen en in aansprakelijkheidsbetwistingen bij ongevallen.

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT: ONRECHTMATIGE DAAD

We wensen het u niet toe maar u kan tijdens uw vakantie door allerlei oorzaken schade lijden.

De wetteksten met betrekking tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zijn in België, Nederland en Frankrijk quasi identiek. Ze komen allen uit de Code Civil. In België en Frakrijk zijn ze gesteund op dezelfde artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, in Nederland is door de invoering van het NBWB de nummering veranderd naar art 6:162 e.v.

Maar de rechtspraak is in Frankrijk wel totaal verschillend.

Wij hebben ruime ervaring in aansprakelijkheidsrecht. De fase van onderhandelingen voorafgaand aan een eventuele procedure is cruciaal, ook b.v. met een verzekering. Laat u bijstaan en adviseren!

ALTERNATIEVE GESCHILLENREGELING: LA PROCEDURE PARTICIPATIVE

Net zoals in België en Nederland promoot ook de Franse justitie alternatieve geschillenregeling. Deze alternatieve procedure is geregeld door de artikelen 262 e.v. van het Frans Burgerlijk Wetboek.

Bij deze alternatieve vorm van geschillenregeling worden de conflicterende partijen bijgestaan door hiertoe erkende advocaten teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen.

Het bekomen resultaat heeft bindende kracht onder de vorm van een advocatenakte en kan naderhand worden bekrachtigd door de rechtbank.

Deze vertrouwelijke en vormelijke geschillenregeling buiten de rechtbank leidt tot een snellere, goedkopere oplossing die rekening houdt met de behoeften van alle partijen.

Mter Versyp is zowel in België als in Frankrijk erkend om op te treden bij deze alternatieve geschillenregeling.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Mter Versyp is beëdigd vertaler-tolk. Hij kan voor u alle akten en documenten vertalen van en naar het Frans.

Aangesloten bij:

Avocats Barreau Paris
Confédération Nationale des Avocats
Conseil National des Barreaux
Chambre de Commerce Franco-Belgo-Luxembourgeoise
l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises
l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises