Advocaat Versyp

Juridische bijstand in Frankrijk

Het Belgisch, het Nederlands en het Frans recht mogen dan al dezelfde ‘roots’ hebben, de drie systemen hebben zich de voorbije 200 jaar los van elkaar ontwikkeld en de verschillen zijn dus vaak groter dan de gelijkenissen.

Het is dus belangrijk dat u zich voor alle juridische kwesties in Frankrijk laat bijstaan door een specialist met alle nodige kennis en ervaring van het Frans rechtssysteem.

Wij beschikken over kantoren aan de balies van Veurne (B) en Grenoble (F).

Ons kantoor in België is gelegen in De Panne, net aan de Franse grens.

Ons Frans kantoor ligt in Alpe d’Huez, vlakbij Grenoble.

Tevens beschikken wij over een administratieve zetel te Parijs.

Locatie kantoren

De ligging van de kantoren en de administratieve zetel laat ons toe om op het volledige Franse grondgebied te opereren.

Mter Philippe Versyp startte zijn advocatenpraktijk in 1987.

De ligging aan de Franse grens maakte dat het kantoor al snel een belangrijke activiteit in Frankrijk ontwikkelde.

Sedert 2009 heeft Mter Versyp een vaste vestiging aan de balie van Grenoble.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij bovendien contacten met correspondenten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, boekhouders etc. overal in Frankrijk.

Wij staan u bij voor alle juridische problemen en procedures.

Wij staan u in het bijzonder ook bij voor alle formaliteiten voor aankopen van uw vastgoed in Frankrijk.

Advocaat Versyp


Koninklijke baan 30 - 8660 De Panne

T: +32 58 41 56 41 | F: +32 58 41 37 21 | info@versyp.be

www.versyp.be | www.advocaatfrankrijk.com


Bezoek ons op Facebook


Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Wij zijn onder meer actief in:

Bijstand bij aankoop vastgoed in Frankrijk

De verkoop van vastgoed in Frankrijk is zeer strikt geregeld, vooral ter bescherming van de kopers.

Toch doen vele verkopers, makelaars en notarissen er alles aan om deze regels te omzeilen of om argeloze buitenlandse kopers om de tuin te leiden.

Er bestaan bovendien vele systemen van onderhandse overeenkomsten die afwijken van wat gangbaar is in Nederland en België.

Voor een buitenlander is het vaak nagenoeg onmogelijk om dit juridisch kader goed te begrijpen.

Wat is de juiste eigendomsstructuur? Zijn alle constructies en activiteiten vergund? Welke bestemming heeft de eigendom? Mag ik verbouwen, uitbreiden, handel drijven? Mag ik het gebouw bestemmen of verhuren als vakantiewoning? Zijn er bepaalde administratieve verplichtingen? Wat met de wet op de mede-eigendom?

Onze bijstand en adviezen vermijden dat uw droom een nachtmerrie wordt.

Verkeer

Wij hebben een ruime ervaring in bijstand bij verkeersovertredingen en in aansprakelijkheidsbetwistingen bij ongevallen.

Strafrecht

Het Franse strafrecht en de Franse correctionele rechtbanken zijn beduidend repressiever dan wat wij gewoon zijn. Wij hebben ruime ervaring met strafrechtelijke verdediging in Frankrijk.

Familiezaken: echtscheiding, vereffening-verdeling en jeugdrecht

Dit is wellicht de rechtstak waar Frankrijk het dichtst aanleunt bij België. Ons huidig Belgisch systeem is voor een stuk gekopieerd van het Franse. De praktische toepassing ervan daarentegen is fundamenteel verschillend. Wij staan onze cliënt bij voor al wat echtscheiding, vereffening huwelijksregime, ouderlijk gezag en verblijfsregeling m.b.t. de kinderen betreft.

Erfenissen, schenkingen en testamenten

Het erfrecht in Frankrijk is gevoelig verschillend van het systeem in België en Nederland. Vooral de bescherming van de langstlevende echtgenoot is beduidend minder. Wanneer u als Belg of Nederlander naar Frankrijk verhuist doet u er dus goed aan om een en ander te laten nazien. Ook bij de aankoop van een eigendom in Frankrijk moet u al rekening houden met het Franse systeem.

Vastgoed: koop en verkoop, zakelijke rechten

Bij de verkoop van een onroerend goed worden in Frankrijk contracten aangeboden die in België en Nederland onbekend zijn. Soms denkt men een verkoopcompromis te hebben getekend doch blijkt dit achteraf hooguit een optie te zijn of een eenzijdige aankoopbelofte. Let op wat u tekent! Laat u vooraf juridisch bijstaan en adviseren.

Let op wanneer u een eigendom koopt in een zogenaamde Résidence de Tourisme. De regels verbonden aan een dergelijke mede-eigendom zijn bij ons onbekend en velen zijn achteraf zwaar ontgoocheld in het systeem. Laat het contract en de statuten nalezen door uw advocaat alvorens een compromis te tekenen, zodat u weet waaraan u begint.

Ruimtelijke ordening

De Franse ruimtelijke ordening is totaal verschillend van wat wij gewoon zijn. In realiteit is de ruimtelijke ordening veel soepeler. Toch moet men beducht zijn van de ligging van de eigendom in bepaalde zones, waar elke bebouwing uitgesloten is. Dat blijkt vaak niet uit de gegevens die worden verstrekt bij de aankoop. Vraag voorafgaand advies.

Mede-eigendom

Als u een appartement in mede-eigendom koopt zal u vaststellen dat de Franse wet op de mede-eigendom fundamenteel anders is. Op vele punten is het systeem eigenlijn beter en werkbaarder. Wij hebben ruime ervaring in het beheer en de contentieux van de mede-eigendom.

Erfdienstbaarheden en burenhinder

Alhoewel de Fransen doorgaans positief staan tegenover buitenlanders kan u toch geconfronteerd worden met onverdraagzaamheid en pesterijen van uw buren. Informeer u over uw rechten en eventuele plaatselijke reglementen met betrekking tot burenhinder.

Handelsrecht en vennootschapsrecht

Het commercieel recht en het vennootschapsrecht zijn voor 90% gelijklopend. Dit komt door de Europese regelgeving op vlak van vennootschappen, mededingingsrecht, handelscontracten etc. De interpretatie ervan kan echter wel behoorlijk verschillen. Ook de procesvoering voor een rechtbank van koophandel is beduidend anders dan bij ons. Wij zijn gewoon om onze cliënte bij te staan, zowel voor het opmaken van commerciële contracten als bij het commercieel contentieux.

Aansprakelijkheidsrecht: onrechtmatige daad

We wensen het u niet toe maar u kan tijdens uw vakantie door allerlei oorzaken schade lijden.

De wetteksten met betrekking tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zijn in België, Nederland en Frankrijk quasi identiek. Ze komen allen uit de Code Civil. In België en Frakrijk zijn ze gesteund op dezelfde artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, in Nederland is door de invoering van het NBWB de nummering veranderd naar art 6:162 e.v.

Maar de rechtspraak is in Frankrijk wel totaal verschillend.

Wij hebben ruime ervaring in aansprakelijkheidsrecht. De fase van onderhandelingen voorafgaand aan een eventuele procedure is cruciaal, ook b.v. met een verzekering. Laat u bijstaan en adviseren!

Alternatieve geschillenregeling: la procedure participative

Net zoals in België en Nederland promoot ook de Franse justitie alternatieve geschillenregeling. Deze alternatieve procedure is geregeld door de artikelen 262 e.v. van het Frans Burgerlijk Wetboek.

Bij deze alternatieve vorm van geschillenregeling worden de conflicterende partijen bijgestaan door hiertoe erkende advocaten teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen.

Het bekomen resultaat heeft bindende kracht onder de vorm van een advocatenakte en kan naderhand worden bekrachtigd door de rechtbank.

Deze vertrouwelijke en vormelijke geschillenregeling buiten de rechtbank leidt tot een snellere, goedkopere oplossing die rekening houdt met de behoeften van alle partijen.

Mter Versyp is zowel in België als in Frankrijk erkend om op te treden bij deze alternatieve geschillenregeling.

Beëdigde vertalingen

Mter Versyp is beëdigd vertaler-tolk. Hij kan voor u alle akten en documenten vertalen van en naar het Frans.